ADATVÉDELEM

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ NECTIVE SMARTHOME MOBILALKALMAZÁS

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a Nective Smarthome mobilalkalmazást (a továbbiakban: Applikáció) letöltő és alkalmazó felhasználók személyes adatainak kezelésére jogszerű, tisztességes és átlátható módon, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) szerinti megfelelő tájékoztatás alapján kerüljön sor. Ennek megfelelően jelen Tájékoztató tartalmazza az Alkalmazás használatán keresztül megvalósuló adatkezelések célját, jogalapját, a személyes adatok tárolásának időtartamát, továbbá a Felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az Alkalmazás üzemeltetője és az adatkezelő (a továbbiakban: Társaság):

Név: Evotronics Smrthome Kft

Cím: 1125 Budapest, Diós árok u 29/a

Nyilvántartási szám:

Adószám:

Telefonszám: +36-30-8646427

E-mail cím: info@evotronics.hu

Web: https://nective.hu

A Társaság elkötelezett az Felhasználó személyes adatainak védelmében, ezért a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

A Felhasználó az Alkalmazásba történő regisztrációval kifejezetten elfogadja a Társaság jelen Tájékoztatóját, illetve a Társaság Tájékoztatóban részletezett adatkezelési gyakorlatát. Jelen Tájékoztató folyamatosan elérhető a https://nective.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) és az Alkalmazásban. A Társaság fenntartja magának a jogot jelen Tájékoztató megváltoztatására, melyről az Felhasználó megfelelően értesíti.

A Társaság külön felhívja az Felhasználók figyelmét arra, hogy amennyiben jelen Tájékoztatóban foglalt valamely adatkezeléshez hozzájárulásukat adták, azt jogosultak bármikor visszavonni a Társaság fenti I. pontban foglalt elérhetőségein. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

II. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATA SORÁN

Az Alkalmazás igénybevételéhez szükséges az Felhasználó mobiltelefonjára letöltött Alkalmazás. A szolgáltatás igénybevétele során rögzített Felhasználói adatok a jelen Tájékoztatóban megjelölt Társaság által bérelt vagy üzemetetett szerverein kerülnek tárolásra.

Az e pontban ismertetett személyes adatok kezelésére a Társaság erre felhatalmazott munkatársai, valamint a megjelölt adatfeldolgozók és további adatkezelők jogosultak.

Az e pontban ismertetett adatkezelések tekintetében az adatkezeléssel érintett személy: a Felhasználó.

 1. Regisztráció az Alkalmazás igénybevételéhez

Annak érdekében, hogy az Felhasználó igénybe tudja venni az Alkalmazás által biztosított Smarthome szolgáltatást, regisztrálnia (és belépnie) kell az Alkalmazásba, amely a személyes adatok Felhasználó általi megadásával lehetséges.

Adatkezelés Célja Adatkezelés Jogalapja Kezelt Adatok Köre Adatkezelés Időtartama
A Applikáció igénybevételéhez szükséges adatok megadása, az Felhasználói fiókba történő biztonságos belépése, az Felhasználó azonosítása, az Felhasználóval való kapcsolattartás biztosítása.  A Applikáció igénybevételére irányuló szerződés létrejöttéhez szükséges lépések megtétele (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) A név, jelszó, e-mail cím, születési idő, lakhely szerinti ország és város Az adatok az Applikáció törléséig kerülnek tárolásra

Felhívjuk az Felhasználó figyelmét, hogy a fent megjelölt regisztrációs adatok megadásának elmaradása esetén az Felhasználó nem áll módjában a Applikációt igénybe venni.

A regisztráció törlését az Felhasználó bármikor jogosult kezdeményezni a Társaságnak az info@evotronics.hu e-mail címre küldött levelében, vagy az Applikáción keresztül. A Társaság 2 (két) munkanapon belül köteles az Felhasználó kérésének eleget tenni és a regisztráció során megadott adatokat törölni.

 1. Közvetítői Szolgáltatás igénybevételével és teljesítésével összefüggő adatkezelés

Az alábbiakban ismertetett személyes adatok kezelése az Applikáció biztonságos használatához szükséges, amelyek lehetővé teszik a Felhasználók egyedi beazonosíthatóságát, biztosítva ezzel, hogy a Felhasználó tulajdonában lévő ingatlan smartome rendszerét csak a Felhasználó által feljogosított személyek használhassák. Továbbá az adatok piackutatási célokat szolgálnak az Applikáció és a szolgáltatás továbbfejéesztéséhez.

A Felhasználó az adataihoz bármikor hozzáfér az Alkalmazás „Beállítások” menüpontja alatt.

Szükség lehet a Felhasználóval történő kapcsolattartásra, tájékoztatásra.

Igénybevett adatfeldolgozók a fenti II. 1. és 2. pontban foglalt adatkezelésekhez

Az Applikáció Felhasználó által történő igénybevételéhez szükségesek az alábbi

 • emailcím
 • jelszó
 • épületazonosító
 • születési dátum
 • lakhely szerinti ország
 • lakhely szerinti város

A fuvardíj bankkártyás kifizetésével kapcsolatos adatok a Barion Payment Zrt. bankkártya elfogadói hálózatán keresztül, a tranzakció pénzügyi lebonyolítása, a tranzakció biztonság és a tranzakciók nyomon követése céljából kerülnek továbbításra.

 1. Panaszkezelés

Amennyiben az Felhasználónak az Applikációval kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos adatkezelésekre az alábbi feltételek vonatkoznak:

Adatkezelés Célja Adatkezelés Jogalapja Kezelt Adatok Köre Adatkezelés Időtartama
Közvetítői Szolgáltatással kapcsolatban felmerült panaszok kezelése   fogyasztóvédelemről szólló 1997. évi CLV. tv. 17/A. § (7) bekezdése név, e-mail cím, telefonszám a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében: 5 év

Felhívjuk az Felhasználóok figyelmét, hogy a fent megjelölt adatok szolgáltatásának elmaradása esetén a Társaságnak nem áll módjában a panaszokat kezelni. 

Igénybevett adatfeldolgozók

A Társaság saját informatikai eszközein tárolja az adoatkat.

 1. Push üzenetek

Az Felhasználónak lehetősége van a mobiltelefonján történő beállítással push üzenetek küldését illetve fogadását engedélyezni, amely a Applikáció része. A push üzenetek engedélyezése esetén (amely bármikor letiltható az Felhasználó által) az Felhasználó értesítést kap az ingatlanába szerelt szenzorok által jelzett eseményekről. A push üzentek adatai nem kerülnek tárolásra, kizárólag a Felhasználó telefonján jelennek meg.

III. EGYÉB ADATKEZELÉSEK 

E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. A bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH), illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. A Társaság a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

IV. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA 

A személyes adatok biztonságos tárolása az Európai Unión belül, a II.2 pontban megjelölt szerverTársaságnál történik.

A Társaság megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy az adatkezelésekkel kapcsolatban felmerülő kockázatok mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljon, ideértve, többek között, adott esetben: (i) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; (ii) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét; (iii) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; (iv) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

V. FELHASZNÁLÓ JOGAI

 1. Általános rendelkezések

Jelen Tájékoztató tartalmazza az Felhasználó személyes adatainak kezelésével kapcsolatos információkat. Az Felhasználó kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy igazolta személyazonosságát. 

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Felhasználó a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Felhasználót. Ha az Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Felhasználó azt másként kéri.

Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Felhasználó az intézkedés elmaradásának okairól, valamint az Felhasználó jelen Tájékoztató VI. pontjában foglalt jogorvoslati lehetőségeiről. A Társaság az információk, valamint a tájékoztatás megadásáért, illetve az ezek nyomán tett intézkedésekért díjat nem számít fel. Ha az Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Társaság, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 1. Felhasználó jogai a Társaság adatkezeléseivel kapcsolatban 

2.2         Hozzáférés joga

Az Felhasználó bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait a Társaság kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot a Társaság megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá az automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra vonatkozó információkat, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során az Felhasználó arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező érintetti kérés hiányában – a Társaság a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az Felhasználó hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, a Tárasaság jogosult az Felhasználó kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben az Felhasználó a fenti tájékoztatást több példányban kéri, a Társaság a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat, oldalanként 200 Ft-ot számolhat fel.

2.3          A helyesbítéshez való jog

A Társaság az Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, a Társaság tájékoztathatja az Felhasználó, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa a Társaság számára. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat a Társaság más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, a Társaság az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Társaság aránytalan erőfeszítést. Az Felhasználó kérésére a Társaság tájékoztatja ezen címzettekről.

2.4          A törléshez való jog

Az Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles arra, hogy az Felhasználó vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

(i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

(ii) az Felhasználó visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

(iii) az Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Felhasználó közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen tiltakozik;

(iv) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

(v) a személyes adatokat a Társaság alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

(vi) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat a Társaság más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, a Társaság a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Társaságtól aránytalan erőfeszítést. Az Felhasználó kérésére a Társaság tájékoztatja ezen címzettekről. A Társaság nem köteles az adatok törlésére különösen, ha az adatkezelés (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy közérdekű feladat végrehajtása céljából; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

2.5          Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha

(i) az Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát); vagy

(ii) az adatkezelés jogellenes, és az Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy

(iii) a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

(iv) az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges vagy az adatkezelés a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és az Felhasználó tiltakozott e célokból történő adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Felhasználó jogos indokaival szemben).

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével a Társaság nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az Felhasználó hozzájárult, illetve a Társaság ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. A Társaság az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Felhasználó előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat a Társaság más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, a Társaság az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Társaságtól aránytalan erőfeszítést. Az Felhasználó kérésére a Társaság tájékoztatja ezen címzettekről.

2.6          A tiltakozáshoz való jog

Az Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotást is), ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához vagy a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Felhasználó tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A tiltakozási jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni az érintett figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

Ha a személyes adatok kezelésére statisztikai célból kerül sor, az Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

2.7          Az adathordozhatósághoz való jog

A Társaság adatkezelései során nem valósul meg olyan adatkezelés, amely adathordozhatóság biztosítását tenné szükségessé.

2.8          Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

A Társaság adatkezelései során automatizált döntéshozatal nem valósul meg.

2.9          Adatvédelmi incidens*

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Felhasználó az adatvédelmi incidensről. A tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az alábbi információkat és intézkedéseket: (i) tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó neve és elérhetősége; (ii) az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények; (iii) a Társaság által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedések.

Az Felhasználó nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: (i) a Társaság megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták; (ii) a Társaság az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az Érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; (iii) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az Felhasználóokat nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Felhasználóok hasonlóan hatékony tájékoztatását.

VII.          TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Jelen Tájékoztatót a Társaság a Honlapon (https://nective.hu) tette közzé, ahol a mindenkor aktuális Tájékoztató folyamatosan elérhető, továbbá elérhető az Applikáción keresztül is. A Társaság a jelen Tájékoztatót jogosult egyoldalúan módosítani, amelyet a Honlapon illetve az Applikációban is közzétesz, és amelyet az Felhasználó az Applikációba történő belépéssel fogad el.

Kelt: 2020.01.16.